معرفی کتاب “از ایده” در کافه کتاب

از ایده (ایده پردازی خلاقانه برای نگارش فیلم نامه) عنوان کتابی است از سلمان خورشیدی که در ۹۶ صفحه و توسط انتشارات تندیس شب در سال ۱۳۹۲ به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فیلمنامه نویسی است و به ارائه شیوه های تجربی جهت گسترش ایده های اولیه پیش از نگارش سیناپس می پردازد .

Have your say